Оценка на запасите

Оценката на запасите в находищата на лечебните растения е важна за доброто управление на тези ценни природни ресурси и е регламентирана в Закона за лечебните растения (Чл. 55-57). Тя дава информация за това къде са  находищата, какъв годишен добив може да се очаква от тях, какви са заплахите. Въз основа на нея управителите на всяка територия могат да определят за какви количества да издадат разрешителни за ползване, без да увредят находищата и да им попречат да се самовъзобновят. Оценка на запасите се прави предимно на най-значимите за стопанско ползване и най-компактни находища. Такава трябва да се извършва и за видове, които са под специален режим на опазване и ползване или представляват интерес от природозащитен или научен характер (редки, застрашени видове и др.).

При оценка на запасите от билки трябва да се установят две величини: площ на находището и добив от единица площ. За определяне на добива от единица площ се използват различни методи, в зависимост от вида на оценяваното растение. Размерът на запаса се определя, като добива от единица площ се умножава по площта на находището. Оценката включва и изготвяне на предписания за мерки и дейности за опазване на находищата.

Информацията събрана при оценката е важна за:

  • опазване на находищата и определяне на природозащитни мерки, защото позволява да се определи каква част от суровината може да се ползва;
  • оценка на стопанската перспективност на ресурсите при планиране и организиране на събирането като ориентира събирачите и изкупвачите на билки за обема, който могат да ползват от дадено находище.

В оценката на запасите от ЛР, освен експерти биолози-ресурсолози, трябва да участват и общинските еколози, билкозаготвители от района, служители в горските стопанства, билкосъбирачи и представители на всички заинтересовани страни. Това е важно, както за ефективното й извършване, така и за пълноценното оползотворяване на резултатите от нея.

Снимки и примери за оценка на запасите на лечебни растения и методите, по които се извършва можете да  видите в презентацията тук и в практическите насоки изготвени в рамките на проекта.

Можете да изтеглите доклади от оценка на запасите на стопански значими находища на коприва, шипка и лечебна иглика в общини Ловеч, Априлци, Севлиево и Троян, проведена през лятото на 2014 г. В рамките на проекта беше проведена и оценка на запасите на стопански значими находища на синя хвойна в общините Севлиево и Троян – представена е в доклад от 2014 г. и допълнена в доклад през 2015 г.