Правила за устойчиво ползване на лечебните растения

Ресурсите от диворастящи лечебни растения са изключително ценни за природата, за поминъка на местните общности и за икономиката на страната ни, но са и силно уязвими. Нарастващото търсене на суровини от лечебни растения води до по-силно отрицателно въздействие върху видовете и техните находища. Много ценни видове лечебни растения са намалели и дори са заплашени от изчезване поради неправилно и прекомерно бране. Затова трябва стриктно да спазваме определени правила при събирането и ползването им. Само по този начин можем да добием билки с най-добро лечебно действие и същевременно да дадем възможност на дивите находища да се самовъзобновяват и да съществуват години напред. Отговорността за опазването на диворастящите лечебни растения лежи, както върху билкозаготвителите и берачите, така и върху всички занимаващи се с тази дейност.

bulletsbulletsbullets

Мултимедиен диск „Лечебните растения на България“

В рамките на проекта е създаден мултимедиен продукт за правилата за събиране, пренасяне и съхранение на билки в две части: 27 минутно филмче и справочна част, която позволява четене на текста и включва речник с понятия и снимки на 49 вида лечебни растения. Разгледайте целия мултимедиен продукт тук. Ако искате да видите само филмчето, можете да го направите тук.

bulletsbulletsbullets

Основни принципи и правила на добрите събирачески практики са:

  • Устойчивост – берачите да събират билките по такъв начин и в такива количества, че да осигурят по-бърз темп на възобновяване на суровината, от темпа на събиране.
  • Предпазване от замърсяване, повреждане и от там понижаване на качеството – всичко, с което билковата суровина влиза в контакт трябва да бъде безупречно чисто.
  • Осигуряване на максимална ефикасност на активните съставки, чрез събиране в правилния сезон и част от деня за всеки вид.
  • Документация и проследяемост – документиране на процеса на добиване с цел да се следи произхода на суровините и възстановяването на експлоатираните находища.
  • Подбиране на подходящи метеорологични условия за извършване на събирането.
  • Събиране само на използваемата част от лечебното растение, спазвайки правилата за бране на конкретния вид.
  • Експлоатация на находищата с осигуряване на период на покой за възстановяване на ресурсите.
  • Спазване на законовите изискванията – Закона за лечебните растения и наредбите към него и другите свързани нормативни изисквания.

 

Правила и законодателство

През 2003 година Световната здравна организация (СЗО) (World Health Organization) издава „Ръководство за добри земеделски и събирачески практики за лечебни растения”, което става основа за разработване на национални и над-национални документи свързани с устойчивото ползване на лечебните растения.

Съгласно българското законодателство правилата за събиране на билки са регламентирани в специална Наредба към Закона за лечебните растения, издадена през 2004 година. В нея са залегнали принципите на ръководството на СЗО. При нарушения на изискванията на закона, отговорните органи налагат глоби и имуществени санкции.

При спазването на посочените в законовите документи принципи и правила е възможно да се съчетае по най-добрия начин опазването на лечебните растения и получаването на висококачествени билки.

По-подробна информация за правилата за устойчиво ползване ще намерите тук.