Среща за споделяне на резултатите от Проекта

На 8 септември 2016 (четвъртък), от 14 часа, в залата на ресторант „Драката”, пл. Тодор Кирков“ № 36, в кв. Вароша (до входа на Покрития мост), в Ловеч се състоя среща за споделяне на резултатите от Проекта.

На нея бяха представени всички продукти създадени съвместно с Групата за действие, към Екипа на Проекта и заинтересованите страни:

  • Предложенията направени към МОСВ, МЗХ и общинските администрации в района на Проекта  за подобрение на нормативната уредба, политиката и практиката за устойчиво ползване на лечебните растения
  • Стандартен формат на общински план за управление и устойчиво ползване на лечебните растения, който е приложен в района на Проекта и популяризиран в цялата страна
  • Модел за регионална оценка на ресурсите от лечебни растения, съвместно с местните общности и заинтересовани страни, който е разпространен в цяла България
  • Ресурсен информационен център за устойчиво ползване на лечебните растения, който дава информация и съвети на всички заинтересовани
  • Демонстрационен пример за добавяне на стойност, чрез производство на продукти от местни ресурси на лечебни растения

На срещата бяха поканени всички заинтересовани, които са взели участие в изпълнението на Проекта.

Над 60 репортажа и статии за ЛР

В края на м. юли Екипът на Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения на общинско ниво, с участието на организациите на гражданското общество, местните общности и медиите”, финансиран от Конфедерация Швейцария, чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество,  организира журналистическо пътуване за запознаване с добри примери за преработка на български билки.  Участваха десет журналисти от централни медии (информационните агенции БТА и Медиапул, телевизиите БНТ и Българиа он айр, седмичниците „Всичко за семейството” и „Жълт Труд”, земеделските издания (Агрозона, Български фермер и Синор). Заедно посетихме един производител на масла и води от роза, лавандула, маточина и др., който лично отглежда и растенията и разсадът за тях и едно предприятие за производство на чай от билки, които си доставят и заготвят сами. Срещнахме се с Директора на Лабораторията по активни вещества, Пловдив (към  Института по органична химия на БАН), който представи основните технологии за преработка на билки и примери за успешни предприятия в България.

В резултат бяха излъчени и публикувани повече от 60 репортажа и статии. Основните от тях можете да прочетете тук.

Седмичникът Капитал със статия за стартиращи производства

На 28 юли 2016, седмичникът „Капитал” публикува статия провокирана от Екипа на Проекта, която разказва за три вдъхновяващи примера на успешни стартиращи предприятия за производство на козметични и бутикови хранителни продукти от български лечебни растения.

capital_article_1 capital_article_2 capital_article_3

Приключи застъпническа кампания

Приключи застъпническата кампания, изпълнявана в рамките на Проекта. В МОСВ, МЗХ и в общините Априлци, Ловеч, Севлиево и Троян бяха внесени конкретни предложения за по-ефективно прилагане на Закона за лечебните растения и усъвършенстване на практиките по ползване и опазването им.

Предложенията са резултат на тригодишна съвместна работа на екипа на Проекта, Групата за действие и едни от най-опитните експерти в сектора, заедно с представители на заинтересовани страни в обхвата на проекта и други райони на страната.

Ресурсите от лечебни растения са важни за поминъка на много хора в България и ефективното им използване трябва да е сред националните приоритети на страната ни. Това е едно от посланията на застъпническата кампания и екипът на проекта заедно с представителите на Групата за действие ще следи за изпълнението на внесените предложения.

Учебно пътуване за експерти от НССЗ и екипа на проекта

Последната седмица на месец април 2016 г. се проведе учебно пътуване за експерти от НССЗ и екипа на проекта. Групата включваше експерти от 9 териториални офиса на Службата и от Централно управление. Експертите посетиха добри примери за бизнес инициативи в сферата на култивиране, събиране и преработка на билки в района на Карлово, Пловдив, Ямбол и Шумен. Участниците имаха възможност да видят на място успешни примери за добавяне на стойност към българските билки. Трудностите и постиженията в бизнеса бяха дискутирани директно със собствениците на посетените фирми.

Целта беше експерти от НССЗ да добият представа от възможностите за преработка и  добавяне на стойност към суровините от лечебни растения от „първа ръка” и да бъдат мотивирани да споделят видяното със земеделските производители и предприемачите, с които работят в своите райони.

Обучителен семинар за експерти от НССЗ

От 29 февруари до 2 март в гр. Троян се проведе обучение на експерти от 15 ТОО на НССЗ от цялата страна по устойчиво ползване на лечебните растения. Експертите бяха запознати с технологии за култивиране на лечебни растения, етапите на преработка на билките, изискванията за качество на произведената суровина, възможностите за сертификация, маркетинг и реализация на продукцията, изисквания на законодателството.

Целта е експертите от НССЗ да бъдат полезни и да могат да консултират и насочват земеделски производители, които имат интерес за отглеждане на лечебни растения и преработка на билки.

За участие в обучението бяха поканени и членовете на Групата за действие сформирана от НПО от района на проекта.

Представяне на базата данни с информация за лечебните растения

Първата седмица на месец февруари 2016 г. в ТОО Ловеч се състоя среща семинар, на която експертите от НССЗ от офисите Ловеч, Плевен, Габрово и Велико Търново бяха запознати със съдържанието на базата данни с информация за лечебните растения. Събраната по проекта информация ще бъде предоставена на НССЗ, за да бъде използвана в работата им със земеделските производители и всички заинтересовани.

Целта е повишаване на капацитета както на експертите в службата, така и на земеделските производители в района на проекта за устойчиво ползване на лечебните растения,  култивиране, развитие на инициативи за преработка и добавяне на стойност и т.н..

На срещата бяха обсъдени възможностите за ползване на базата данни с цел разработването на проекти на ЗП за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).

Обсъждане на предложенията по застъпническата кампания

На 29 януари 2016 г. в рамките на застъпническата кампания по проекта се проведе работна среща за обсъждане на проблеми и предложения за по-ефективно прилагане на Закона за лечебните растения и усъвършенстване на практиките за ползване и опазване на ресурсите.

На срещата присъстваха представители на Комисията за защита на конкуренцията, експерти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания, към БАН и от регионалните инспекции по околна среда и води, в Плевен и Пловдив,  представители на Асоциацията на билкарите и гъбарите и на Фондация „Биоселена”, билкозаготвители, производители на разсад и на култивирани лечебни растения, преработватели на суровина от тях.

Министерството на околната среда и водите предостави зала за срещата. Експерти от Националната служба за защита на природата участваха в срещата, за да се запознаят със събраните и обобщени от Екипа на Проекта предложения. Част от тях ще бъдат внесени в Министерството, с искане за тяхното разглеждане и прилагане.

Експертите от Комисията за защита на конкуренцията представиха решението на Комисията от 592 от 15 юли 2015 г относно съответствие с правилата на конкуренцията на Закона за лечебните растения.

Предложенията  бяха представени и обсъдени от участниците в срещата.

На страницата на проекта ще продължим да публикуваме новини за следващи стъпки и дейности от Застъпническата кампания по проекта.

Проведено обучение

На 25 и 26 септември 2015 в гр. Ловеч се проведе обучение на тема “Производство и качествен контрол на продукти от български билки”. Обучението запозна участниците с възможностите и изискванията за производство на продукти от лечебни растения на територията на страната. Основните теми бяха:

– Показатели за качество на екстракти и крайни продукти от лечебни растения и методи за техния контрол;
– Разработка и формулиране на междинни и крайни продукти от български лечебни растения

Презентациите от обучението можете да свалите тук.

Мултимедиен продукт за правилата за събиране, пренасяне и съхранение на билки

По Проект на Фондация „Информация и природозащита“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество – Фонд за реформи свързани с участието на гражданското общество, който се изпълнява в  общините Априлци, Ловеч, Севлиево и Троян, произведохме мултимедиен продукт за правилата за събиране, пренасяне и съхранение на билки в две части: 27 минутно филмче и справочна част, която позволява четене на текста и включва речник с понятия и снимки на 49 вида лечебни растения. Видовете са от най-масово събираните и широко използвани във всяко българско семейство, както и няколко редки и защитени вида с ограничено разпространение.

Разгледайте целия мултимедиен продукт тук. Ако искате да видите само филмчето, можете да го направите тук.

Решение на КЗК

На 15.07.2015 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) постанови свое Решение относно съответствието на Закона за лечебните растения с правилата на конкуренцията. Производството е образувано по инициатива на КЗК, с решение от месец март тази година. Пълният текст на Решение № 592 на КЗК от 15.07.2015 г. можете да намерите в интернет страницата на КЗК тук.

В рамките на проучването и изясняване на фактическата обстановка, наред с въпросите отправени към МОСВ, МЗХ, МЗ, Националното сдружение на общините в България и Българска асоциация на билкарите и гъбарите, КЗК се обърна за становище и към Фондация „Информация и природозащита”. В решението на КЗК становището подготвено от Екипа на проекта е представено в резюме. Пълният му текст ще намерите тук.

Екипът на Проекта продължава да работи, заедно с Местната група за действие, за решаване на проблемите при опазването и устойчивото ползване на лечебните растения, представени в становището към КЗК, като част от Застъпническата ни кампания.

Проведе се работна среща

На 12 и 13 юни 2015 г в гр. Ловеч се проведе обучение по технологии за извличане на биологично активни вещества от лечебни растения.

Събитието събра професионалисти от сферата на билкозаготвянето, производството на етерични масла и крайни продукти от лечебни растения, както и представители на гражданското общество.

Целта бе да се повиши грамотността относно начините на екстракция на български билки, за получаване на ценни продукти от тях.

Презентациите от обучението можете да свалите тук!

Нова интернет платформа

Швейцарското междинно звено, отговарящо за управлението на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество и Фонд за партньорство от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, стартира обновената си интернет страница

Информация за резултатите от реализирането на двата Тематични фонда вече е достъпна online

Сайтът http://swissbgcooperation.bg/bg/  поставя акцент върху 63-те на брой проекти, получаващи безвъзмездна финансова помощ от двата фонда. На сайта регулярно ще се публикуват новини и информация за събития по всеки от проектите, с оглед създаване на условия за сътрудничество между отделните организации, получаващи безвъзмездна помощ, и синергия между проектите. Специален раздел в сайта ще обобщава и представя публикации за проектите и за инициативите на Швейцарското междинно звено в други онлайн и печатни издания.

Новата интернет страница представя накратко консорциума „Швейцарско междинно звено“, състоящ се от две швейцарски организации – фондация „Innovabridge“ и консултантската компания „Neosys“ и един български партньор – Балкански институт по труда и социалната политика.

Швейцарското междинно звено насърчава организациите, получаващи безвъзмездна финансова помощ от двата Тематични фонда, регулярно да предоставят за публикуване в страницата информация както за своите предстоящи събития и инициативи, така и за постигнатите в рамките на проектите резултати и цели.

Проведе се работна среща

На 17 и 18 февруари 2015 г., в хотел „Лиани”, гр. Ловеч се проведе семинар за  международните системи от принципи и критерии за устойчиво и справедливо ползване и търговия с диворастящи лечебни растения. Водещ лектор беше Бъртян Отенс, експерт към швейцарската Фондация FairWild, която е създател на единствения подобен Стандарт и сертификационна схема в Европа: http://www.fairwild.org/

В диалог с участниците той направи:

  • анализ на европейския пазар на лечебни растения: основни продукти и сегменти; изисквания и критерии за качество; компaнии и тенденции, които формират сектора.
  • преглед на основните сфери на европейската промишленост, които преработват  лечебни растения: храни, козметика, хранителни добавки.
  • преглед на състоянието на пазара на продукти сертифицирани по FairWild, с представяне на успешни примери, предизвикателства  и препоръчителни бизнес практики.
  • проследяване на връзката между печалбата и устойчивото ползване на диворастящите находища.

Сред поканените участници бяха билкозаготвители, търговци и преработватели, както от района на проекта – общините Ловеч, Априлци, Троян и Севлиево, така и от цялата страна. Това даде възможност обсъжданите въпроси да бъдат насочени изцяло към нуждите от информация на бизнеса.