Условия за ползване

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Тези условия уреждат общите правила за ползване на Herbvaluebg.org, наричан за краткост САЙТ, собственост на фондация “Информация и природозащита”. С всяко ползване на ресурсите на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ декларират, че са запознати с настоящите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
Фондация “Информация и природозащита” си запазва правото да актуализира настоящите УСЛОВИЯ без предварително да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

2. АВТОРСКИ ПРАВА

При използването на САЙТА, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които могат да са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост.

Снимки и статии, публикувани на САЙТА могат да бъдат копирани и/или цитирани в други медии и сайтове само при условие, че се посочват:

  • авторът, независимо дали е лице или организация, и
  • herbvaluebg.org, като източник на информация, с линк към статията.

3. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Фондация “Информация и природозащита” прави всичко възможно, за да поддържа информацията в САЙТА вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Фондация “Информация и природозащита” не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на САЙТА. Цялата информация в САЙТА се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на фондация “Информация и природозащита” за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Фондация “Информация и природозащита” не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси в САЙТА.

Фондация “Информация и природозащита” не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт прави препратки.

Фондация “Информация и природозащита” има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на САЙТА.