Раздел Лечебни растения

Законът за лечебните растения (ЗЛР) изисква разработването на специален раздел за лечебните растения към програмата за опазване на околната среда (ОПООС) на всяка община; към плановете за управление на защитените територии, както и към горскостопанските планове и програми.

Целта на раздел „Лечебни растения” е да планира ползването, така че то да бъде устойчиво и да осигури опазване на лечебните растения.

Разделът трябва да включва информация за видовете лечебни растения, местоположението и състоянието на находищата, за количествата суровина, на които може да разчита местната икономика. Разделът трябва да представя анализ и да предвижда необходимите мерки за опазване на лечебните растения и техните местообитания и находища. С предимство се включват видовете лечебни растения, които се събират за стопанско ползване, както и такива под специален режим на опазване и ползване или представляващи интерес от природозащитен или научен характер.

В рамките на настоящия проект беше разработено предложение за стандартен формат на раздел „Лечебни растения” към ОПООС за общинските администрации по примера на община Ловеч. Този модел може да се ползва като основа и да напътства разработването на раздели за лечебните растения във всички общини на територията на страната, както и в държавните горски и ловни стопанства и защитените територии. Специфична за община Ловеч е единствено информацията за природните местообитания с потенциално разпространение на територията на общината.

Заедно с модела на раздела беше създадена географска информационна система (ГИС база данни) за лечебните растения за община Ловеч. Използването на съвременни и сравнително не скъпи техника и технологии – GPS и ГИС при създаването на раздел „Лечебни растения” облекчава значително процеса на оценка, планиране и управление на ресурсите от лечебни растения.

Като пример за събиране на данни и попълване на раздела бяха изследвани две находища на лечебна иглика в община Ловеч. Бяха събрани данни за местоположението, границите и площта на находищата и беше направена оценка на състоянието им. Извърши се оценка на запасите от цвят иглика и др. Всички данни бяха попълнени като пример в ГИС базата данни и могат да бъдат визуализирани по различен начин, в зависимост от желанието на потребителя. На фигурите по-долу е представено находище на иглика край с. Радювене върху ортофото снимка и граници на имотите, които попадат в него, както и видовете собственост.

Пример: Запас от цвят от лечебна иглика и въможен годишен добив за 2014 г. от находище край с. Радювене

Находище Площ(ха) Среден добив от цвят на единица площ (гр./м²) свежо тегло Експлоатационен запас (кг) свежо тегло Възможен годишен добив (кг) свежо тегло
1 с. Радювене 14,89 4,00 ± 0,63 388,8 311,0

Какви са ползите от добрия и актуален раздел за лечебните растения?

Управителите на съответната територия да имат пълна информация за:

 • находищата на видовете лечебни растения в общината – местоположение, граници, площ, състояние, количества и степен на ползване на запасите им;
 • има ли вредни въздействия върху видовете и какви са те;
 • кои са местата, в които макар да има находища на лечебни растения, не бива да се събират билки заради близост до сметища, замърсени терени, оживени пътища и т.н.

Управителите да могат:

 • да наблюдават състоянието на находищата и развитието им и въз основа на това да преценяват за кои видове, в какви количества и в кои периоди да издават позволителни за събиране;
 • да определят и вземат мерки за опазване на находищата въз основа на наблюденията вкл. да съобразяват начина на трайно ползване на земите, където се налага;
 • да инициират и организират събиране на билки от находища в общински земи и съответно да реализират приходи от такси, включително като се възползват от програми за заетост на безработни;
 • да прогнозират какви приходи се очакват от такси за ползване;
 • да организират по-ефективни проверки и контрол;
 • да дават информация на МОСВ, природозащитни организации, граждани относно състоянието и опазването на видовете;
 • да ориентират билкозаготвители и граждани за запасите на отделните видове и находища, с други думи на какви количества суровина може да разчита местната икономика;
 • да ползват информацията за лечебните растения в общината за развитие на туризъм, образователни програми и др.