Застъпническа кампания

България е единствената страна в Европейския съюз, която има специализирано законодателство относно опазването и ползването на лечебните растения – Закона за лечебните растения (ЗЛР) (2000 г.) и две наредби към него. Законът отразява най-съвременните международни принципи за опазване и осигуряване на ползване на ресурсите от лечебни растения, такa че да могат да се самовъзобновяват и да съществуват за години напред. Прилагането на Закона обаче има редица слабости като:

  • Все още, не са разработени основни подзаконови нормативни документи, предвидени в ЗЛР – две методики и една наредба.
  • Липсва ефективна система за дългосрочно наблюдение и оценка на състоянието на популациите на лечебните растения и върху ползването на ресурсите.
  • Не се осъществява достатъчно добър контрол на всеки един етап от процеса на ползване на билки – събиране, транспортиране, съхранение, преработване и търговия. Често се събира неправилно, със сеч и унищожаване на растения. Има немалко незаконни изкупвателни пунктове и др.
  • Липсва финансов ресурс за прилагане на закона – особено за създаване на плановите документи по чл. 50 от ЗЛР – т. нар. раздел „Лечебни растения” към програмата за опазване на околната среда (ОПООС) на всяка община, както и към горскостопанските планове и програми.

В същото време, въпреки, че няколко стотин хиляди граждани са заети и намират поминък или допълнителни доходи чрез събиране и преработка на билки, те на практика не участват в обсъждането и решаването на въпросите по управлението и ползването на този природен ресурс нито на национално, нито на местно ниво.

В рамките на проекта е включена кампания по застъпничество пред всички заинтересовани страни – местни и държавни власти (общини, МОСВ, МЗХ) с предложения за по-ефективно прилагане на закона, усъвършенстване на практиките по ползване на лечебните растения, осигуряване на финансиране за изпълнение на предписаните в него изисквания на национално ниво, подобрен достъп до информация за гражданите.

Основна роля в застъпническата кампания има Групата за действие сформирана от НПО от района на проекта. Целите на застъпническата кампания, както и предварително формулираните проблеми и предложения можете да видите тук. Кампанията включва срещи с отговорните институции, изготвяне на становища, представяне и дискусии на проблемите и предложенията на Групата за действие по Проекта.

Като заключителна стъпка от работата по застъпническата кампания през юни и юли 2016 г. бяха внесени конкретни предложения за по-ефективно прилагане на закона и усъвършенстване на практиките по ползване и опазване на лечебните растения в Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните и в общинските администрации на общините Ловеч, Априлци, Севлиево и Троян. Предложенията са резултат на тригодишна съвместна работа на екипа на Фондация „Информация и природозащита”, Групата за действие по Проекта и едни от най-опитните експерти в сектора, заедно с представители на заинтересовани страни от общини Ловеч, Априлци, Севлиево и Троян и други райони на страната.

Ресурсите от лечебни растения са важни за поминъка на много хора в България и при разумно ползване дават възможност за икономическо и социално развитие на извънградските райони. Изучаването, опазването, рационалното и ефективното използване на тези ресурси трябва да е сред националните приоритети на страната ни. Държавната и местна власт имат изключително важна роля и трябва да насочат специално внимание към този сектор от икономиката. Това е едно от посланията на застъпническата кампания и екипът на проекта заедно с представителите на Групата за действие ще следи за изпълнението на внесените предложения.

Писмо от Министерството на земеделието и храните в отговор на внесените предложения можете да видите ТУК.