Грижа за лечебните растения

Лечебните растения (ЛР) са ценни за природата, за поминъка на местните жители, в близост до находищата и за икономиката на страната ни. Познанието и ползването на билки е съществена черта в културата на народа ни. Грижата на държавата ни за опазване на диворастящите находища е залегнала още в първия Закон за лечебните и благоуханни растения от 1941 г.

Днес България е единствената страна в Европейския съюз със специализиран Закон за лечебните растения (ЗЛР), който цели да осигури устойчиво развитие на ресурсите. Той урежда опазването и ползването на лечебните растения, събирането и изкупуването на получаваните от тях билки.

Две са действащите Наредби към Закона:

  • НАРЕДБА № 2 от 20 януари 2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения и
  • НАРЕДБА № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

Все още не са разработени и приети всички предвидени в ЗЛР наредби и правилници и това затруднява прилагането му.

Грижата за ЛР подпомагат и Законът за биологичното разнообразие и Законът за защитените територии.

Отговорности по опазване и осигуряване на дългосрочно ползване на ресурсите от ЛР имат Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните и техните регионални поделения, както и областните управители и кметовете на общините.

Основните подходи за опазване са:

  • Добавяне на стойност към суровината в близост до находищата на лечебни растения. Когато местните хора получават част от печалбата, получена от продукти, произведени с билки, те стават най-ревностни пазители на находищата. Това е най-успешният подход за опазването им в Света!
  • Защита на видово ниво включва мерки като: забрана за ползване, определяне на правила за събиране; въвеждане на режими за ползване, определяне на райони за ползване; оценка на запасите в находищата и определяне на допустимия годишен добив от определени видове; мониторинг на състоянието на находищата и на лечебните растения в тях и др.
  • Териториалната защита става чрез обявяване на защитени територии за опазване на дадени местообитания на ЛР. Много защитени местности в България са обявени за опазване на редки видове лечебни растения, като например: з.м. „Гарваница“, община Плевен опазва липова гора; з.м. „Палаза“, община Плевен опазва находище на редкия вид гол сладник (Glycyrrhiza glabra L.); з.м. „Щърка“, община Червен бряг опазва находище на уязвим вид – червен божур (Paeonia peregrina Mill.)
  • Култивиране на редки и застрашени видове, както и на такива, които се ползват в особено големи количества, за да намалее или спре събирането от находищата им в дивата природа.

Грижата за лечебните растения е успешна само, когато се включват различни мерки за опазване на различно ниво и с участието на всички заинтересовани страни.

Интересите на всички трябва да бъдат взети предвид и отразени при разработването на планови документи за опазване и ползване, съгласно Закона за лечебните растения. За конкретните територии това са: раздел „Лечебни растения” към програмата за опазване на околната среда на всяка община; плановете за управление на защитените територии и горскостопанските планове и програми на горските и ловните стопанства.

Доколко грижата за ЛР е добра зависи от нашето участие и обединените ни усилия. Настоящия проект работи за повишаване на знанията и уменията на гражданските организации и местните жители, в близост до находищата на ЛР. Провеждаме застъпническа кампания с цел подобряване на нормативната база, политиката и практиките за ползване на ЛР.

Оценка на запасите

Оценката на запасите в находищата на лечебните растения е важна за доброто управление на тези ценни природни ресурси и е регламентирана в Закона за лечебните растения (Чл. 55-57). Тя дава информация за това къде са  находищата, какъв годишен добив може да се очаква от тях, какви са заплахите. Прочетете повече

Правила за ползване

Ресурсите от диворастящи лечебни растения са изключително ценни за природата, за поминъка на местните общности и за икономиката на страната ни, но са и силно уязвими. Нарастващото търсене на суровини от лечебни растения води до по-силно отрицателно въздействие върху видовете и техните находища. Прочетете повече

Раздел Лечебни растения

Законът за лечебните растения (ЗЛР) изисква разработването на специален раздел за лечебните растения към програмата за опазване на околната среда (ОПООС) на всяка община; към плановете за управление на защитените територии, както и към горскостопанските планове и програми. Прочетете повече